ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Informacja dla PFR S.A.

Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 904) – dalej „Ustawa”, wprowadzony został dla pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne obowiązek przekazywania do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczeń o liczbie pracowników i uczestników programu zatrudnionych u pracodawcy wg stanu na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym (art. 23a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych). Oświadczenia te pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne przekazują do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej odpowiednio do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca w danym roku kalendarzowym.

 


Obowiązek sporządzania i przekazywania przez pracodawców do Komisji Nadzoru Finansowego niżej wymienionej informacji rocznej dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego został zniesiony w związku ze zmianami w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 710 ze zm.), wprowadzonymi ww. Ustawą.

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (art. 23 ust. 3) nakłada na pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne obowiązek sporządzania i przekazywania do organu nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego.

  • Informacja za dany rok jest przekazywana przesyłką poleconą w terminie do 1 marca roku następnego
  • Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej
  • Informacja roczna powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego. (Dz. U. Nr 123 poz. 1297 z dnia 31 maja 2004r.)

Pracodawca, który zarejestrował PPE przed końcem danego roku sprawozdawczego, powinien przesłać informację roczną do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za dany rok, niezależnie czy zostały w tym okresie odprowadzone składki do programu. Konieczne jest przesłanie przez pracodawcę wskazanej informacji za rok sprawozdawczy i zamieszczenie przez pracodawcę informacji odnośnie ewentualnych uczestników programu oraz pracowników zatrudnionych przez pracodawcę.
 

Informację roczną należy przesyłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Licencji Ubezpieczeniowych
ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa

Pobierz dokumenty:

  1. Wzór formularza informacji rocznej
  2. Objaśnienia do wypełnienia formularza

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)