ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Informacja roczna

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (art. 23 ust. 3) nakłada na pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne obowiązek sporządzania i przekazywania do organu nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego.

  • Informacja za dany rok jest przekazywana przesyłką poleconą w terminie do 1 marca roku następnego
  • Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej
  • Informacja roczna powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego. (Dz. U. Nr 123 poz. 1297 z dnia 31 maja 2004r.)

Pracodawca, który zarejestrował PPE przed końcem danego roku sprawozdawczego, powinien przesłać informację roczną do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za dany rok, niezależnie czy zostały w tym okresie odprowadzone składki do programu. Konieczne jest przesłanie przez pracodawcę wskazanej informacji za rok sprawozdawczy i zamieszczenie przez pracodawcę informacji odnośnie ewentualnych uczestników programu oraz pracowników zatrudnionych przez pracodawcę.
 

Informację roczną należy przesyłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Licencji Ubezpieczeniowych
ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419
00-549 Warszawa

Pobierz dokumenty:

  1. Wzór formularza informacji rocznej
  2. Objaśnienia do wypełnienia formularza

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)