ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Obsługa uczestników PPE

Zakres czynności wykonywanych przez pracodawcę prowadzącego PPE z PFE Nowy Świat obejmuje dwie fazy funkcjonowania programu tj. wdrożenie PPE oraz obsługę bieżącą PPE.

Faza wdrożenia PPE rozpoczyna się po otrzymaniu decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o wpisaniu PPE pracodawcy do rejestru pracowniczych programów emerytalnych, a kończy się w momencie przekazania pierwszych składek na rachunki uczestników PPE. Obsługa bieżąca PPE to czynności związane z obsługą PPE po wdrożeniu programu u pracodawcy.

Zakres czynności wdrożenia PPE obejmuje:

 • wskazanie przez pracodawcę osoby odpowiedzialnej za obsługę PPE
 • przekazanie pracodawcy przez PTE Nowy Świat S.A. druków formularzy wypełnianych przez uczestników PPE (druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.prte.pl) oraz instrukcji ich wypełniania (Deklaracja o przystąpieniu do PPE, Aktualizacja danych Członka Funduszu, Aktualizacja danych Uposażonych, Oświadczenie dotyczące przesyłania informacji w formie elektronicznej, Dyspozycje)
 • przekazanie pracodawcy informacji dotyczących struktury i parametrów jakim powinny odpowiadać pliki ze składkami
 • przekazanie pracodawcy na nośniku elektronicznym programu szyfrującego oraz kodów dostępu do serwera Agenta Transferowego umożliwiających przesyłanie plików ze składkami – udostępnia Agent Transferowy
 • nadanie pracodawcy kodu oraz przekazanie informacji o numerze rachunku bankowego PFE Nowy Świat, na który przesyłane będą składki
 • przystępowanie pracowników do PPE – składanie Deklaracji o przystąpieniu do PPE  i przyjmowanie ich przez pracodawcę, przesyłanie dokumentów do Agenta Transferowego
 • otwieranie pracownikom rachunków w PFE Nowy Świat oraz testy związane z przekazywaniem składek
 • przesłanie pierwszych składek do PFE Nowy Świat

Zakres czynności obsługi bieżącej PPE obejmuje:

 • systematyczne comiesięczne przesyłanie plików do Agenta Transferowego oraz przelewów środków ze składkami na rachunek PFE Nowy Świat
 • przyjmowanie od pracowników przystępujących do programu Deklaracji o przystąpieniu do PPE i przesyłanie ich do Agenta Transferowego
 • przyjmowanie od uczestników PPE dokumentów związanych z rachunkiem w PFE Nowy Świat (formularze aktualizacyjne, dyspozycje) i przesyłanie ich do Agenta Transferowego
 • bieżąca współpraca z pracownikami PTE Nowy Świat w zakresie obsługi i administrowania PPE

Obowiązki informacyjne pracodawców:

 • sporządzanie i przekazywanie na żądanie uczestnika programu potwierdzenia przystąpienia do PPE (art. 18 ust. 6 i ust. 7 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • sporządzanie i przekazywanie pracownikom informacji o warunkach funkcjonowania programu (art. 22 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • sporządzania i przekazywania uczestnikom PPE pisemnej informacji o warunkach wypłaty środków przez uczestników, którzy ukończyli 60 lat lub w związku z ustaniem stosunku pracy z powodu uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych, a także na żądanie uczestnika programu (art. 22 ust. 6 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • sporządzanie i udzielanie uczestnikowi programu na piśmie informacji o skutkach prawnych ustania zatrudnienia uczestnika w odniesieniu do środków gromadzonych na jego rachunku (art. 22a ust. 1 i ust. 2 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • sporządzanie i udzielanie na piśmie byłemu pracownikowi (na jego wniosek), informacji o wartości środków zgromadzonych na jego rachunku oraz stosowania takich samych zasad co do środków zgromadzonych na rachunku wobec wszystkich uczestników programu (art. 22a ust. 3 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • sporządzanie i udzielanie na piśmie osobom uprawnionym do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci, które zamierzają otrzymać wypłatę środków, informacji o wartości środków zgromadzonych na rachunku zmarłego uczestnika programu oraz stosowania takich samych zasad co do środków zgromadzonych na rachunku wobec wszystkich uczestników programu (art. 22a ust. 4 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • sporządzanie i przekazywanie potencjalnym uczestnikom programu informacji przed ich przystąpieniem do programu (art. 22c ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • sporządzanie i przekazywanie półrocznych oświadczeń do Polskiego Funduszu Rozwoju  S.A. z siedzibą w Warszawie, o liczbie pracowników zatrudnionych u pracodawcy i liczbie uczestników pracowniczego programu emerytalnego wg stanu na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym – oświadczenia należy przekazywać do Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiednio do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca w danym roku kalendarzowym (art. 23a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych)
 • mając na względzie prowadzoną przez PFE Nowy Świat działalność inwestycyjną oraz dążąc do wypełnienia dyrektyw inwestycyjnych określonych w § 46 Statutu PFE Nowy Świat oraz art. 150 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie zakazu zbywania i nabywania aktywów od akcjonariuszy towarzystwa, podmiotów związanych w stosunku do towarzystwa oraz do akcjonariuszy towarzystwa, firmy prowadzące PPE z PFE Nowy Świat (akcjonariusze towarzystwa) są proszone o wskazanie podmiotów związanych z nimi (art. 8 pkt 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Stosowne zestawienia (również o zmianach zachodzących w tym zakresie) należy przesyłać na adres PTE Nowy Świat S.A.

Informacje na temat obsługi operacyjnej uczestników PPE można uzyskać kontaktując się z PTE Nowy Świat S.A.

 


Przekazywanie składek

Składki uczestników PPE z PFE Nowy Świat należy przesyłać na rachunek:

nr r-ku:               85 1140 1010 0000 5519 7000 1002
na rzecz:            Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”
                                ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
tytułem np.:    składka podstawowa za m-c I 2011 lista płac nr 1 (2,3,4, itd.)
                                składka dodatkowa za m-c I 2011 lista płac nr 2 (3,4,5, itd.)

                 

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)