ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Zasady dysponowania środkami

Zasady dysponowania środkami gromadzonymi na rachunkach uczestnika PPE zostały szczegółowo określone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Uczestnik programu po uzyskaniu stosownych uprawnień i spełnieniu określonych wymagań może dokonać wypłaty lub wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPE.
Wypłata lub wypłata transferowa z rachunku prowadzonego w PFE Nowy Świat na rzecz uczestnika PPE lub na rzecz osób uprawnionych jest realizowana za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego program po złożeniu stosownej pisemnej dyspozycji – zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy zatrudnienie pracownika u pracodawcy prowadzącego program ustało.

Wypłaty

Wypłata środków z PPE następuje:

 • na wniosek uczestnika PPE po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat
 • na wniosek uczestnika PPE po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia
 • w przypadku ukończenia przez uczestnika PPE 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków – wypłata następuje po ustaniu stosunku pracy
 • na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika PPE

Wypłata w zależności od wniosku uczestnika PPE lub osoby uprawnionej może zostać zrealizowana jako wypłata jednorazowa lub wypłata ratalna. Dyspozycja wypłaty ratalnej powinna określać liczbę rat oraz sposób ich płatności. Jeżeli jest to wymagane, to do dyspozycji wypłaty należy każdorazowo dołączać stosowne dokumenty (np.: kopię decyzji o przyznaniu emerytury, kopię akt zgonu uczestnika PPE, kopię aktu małżeństwa, kopię wyroku o orzeczeniu rozwodu, umowę o zniesienie współwłasności w zakresie środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPE itp. – kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę).

Wypłata jednorazowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku o wypłatę. W przypadku wypłaty ratalnej uczestnik PPE lub osoba uprawniona może wskazać w dyspozycji późniejszy termin wypłaty. Wypłata jest realizowana w formie przelewu środków na wskazany rachunek bankowy i jest dokonywana nieodpłatnie.

Wniosek o wypłatę jest składany na druku PFE Nowy Świat – formularz „Dyspozycje”.

Wypłaty transferowe

Wypłata transferowa następuje na wniosek uczestnika PPE lub osoby uprawnionej i może być dokonana:

 • do innego PPE, którego uczestnikiem jest uczestnik programu
 • na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) uczestnika PPE
 • na IKE osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika PPE
 • z IKE uczestnika PPE na jego rachunek w programie na warunkach określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
 • z Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) zmarłego uczestnika PPK na rachunek w programie małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej na warunkach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Wypłata transferowa nie może nastąpić w przypadku, gdy uczestnik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym ten program. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku przez uczestnika. Przedmiotem wypłaty transferowej jest całość środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w PPE – wypłata jest dokonywana w formie nieodpłatnego przelewu środków.

Przed złożeniem dyspozycji wypłaty transferowej na Indywidualne Konto Emerytalne, uczestnik PPE powinien uprzednio założyć taki rachunek w wybranej przez siebie instytucji finansowej i otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKE. Potwierdzenie takie powinno zawierać:

 • informacje o oszczędzającym (dane osobowe, nr PESEL, adres itp.)
 • numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki z tytułu wypłaty transferowej
 • adres instytucji finansowej, na który zostanie przesłana „Informacja dotycząca Uczestnika Pracowniczego Programu Emerytalnego”
 • potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKE powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu instytucji finansowej i stemplem

Potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKE stanowi załącznik do wniosku uczestnika PPE o dokonanie wypłaty transferowej składanego u pracodawcy.

W przypadku wypłaty transferowej do innego PPE, pracodawca prowadzący program wystawia uczestnikowi PPE zaświadczenie, że jest on uczestnikiem tego programu. Zaświadczenie takie stanowi załącznik do wniosku uczestnika PPE o dokonanie wypłaty transferowej.

Wniosek o wypłatę transferową jest składany na druku PFE Nowy Świat – formularz „Dyspozycje”.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)