ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Zasady uczestnictwa w PPE

Uczestnictwo w PPE daje pracownikowi możliwość dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Po zakończeniu aktywności zawodowej i nabyciu stosownych uprawnień ustawowych pracownik będzie mógł zrealizować wypłatę środków z PPE, która stanowić będzie istotne źródło dodatkowych środków finansowych obok świadczeń otrzymywanych z ZUS i Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Każda osoba zatrudniona u pracodawcy prowadzącego PPE z PFE Nowy Świat może przystąpić do programu na zasadach dobrowolności, jeżeli spełnia warunek wymaganego stażu pracy określony w Umowie Zakładowej.  

Szczegóły funkcjonowania PPE zawarte są w Umowie Zakładowej oraz w „Informacji o warunkach funkcjonowania PPE z PFE Nowy Świat”. Z dokumentami tymi można zapoznać się kontaktując się ze swoim pracodawcą.

W ramach uczestnictwa w PPE na rachunek uczestnika programu wnoszone są składki:

  • składka podstawowa – to składka finansowana przez pracodawcę, której wysokość określa Umowa Zakładowa. Maksymalna jej wysokość  może wynosić 7% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę wymiaru ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Składka dodatkowa – to składka dobrowolna, określana i finansowana przez pracownika z jego wynagrodzenia, odprowadzana do programu przez pracodawcę

Środki uczestnika PPE są gromadzone na indywidualnym rachunku otwieranym i prowadzonym przez PFE Nowy Świat na rzecz pracownika, który przystąpił do programu. Z chwilą otwarcia rachunku uczestnik PPE staje się Członkiem PFE Nowy Świat. Środki zgromadzone na rachunku Członka PFE Nowy Świat stanowią w każdym momencie jego wyłączną własność, którymi będzie mógł on zadysponować z chwilą nabycia uprawnień ustawowych.

Informacje podatkowe:
  • wypłaty środków z PPE realizowane przez uczestnika programu lub osoby uprawnione po nabyciu uprawnień ustawowych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, są wolne od podatku
  • zyski wypracowywane w związku z oszczędzaniem w ramach uczestnictwa w PPE są zwolnione z 19% zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych tzw. „podatku Belki”
  • w przypadku śmierci uczestnika PPE wypłata na rzecz osób uprawnionych nie jest objęta podatkiem spadkowym

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)