ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

PTE Nowy Świat S.A.

Istotne Informacje

 


Ład Korporacyjny

Informacja o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym „Nowy Świat” S.A.

Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. informuje, iż począwszy od dnia 1 czerwca 2015 roku stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Stosowne uchwały w przedmiocie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym „Nowy Świat” S.A. zostały podjęte przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikajacej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki, a także jej możliwości finansowych i organizacyjnych.

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z wyłączeniem zasad określonych w załączonym dokumencie „Informacja o odstąpieniu od stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym „Nowy Świat” Spóka Akcyjna”.

Załączniki:

 


Polityka Informacyjna

Tu możesz zapoznać się z zasadami polityki informacyjnej obowiązującymi w Pracowniczym Towarzystwie Emerytalnym „Nowy Świat” S.A.

 

Informacje wymagane przepisami art. 142a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – Ustawa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 105)

Tu możesz zapoznać się z informacją w ww. zakresie – pobierz INFORMACJĘ

„Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym” TFI Energia S.A. – https://tfienergia.pl/o-nas/o-tfi-energia

 


Informacje wymagane przepisami art. 142c ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – Ustawa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 105)

Tu możesz zapoznać się z informacją w ww. zakresie – pobierz INFORMACJĘ

 


Oświadczenia Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. na postawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 

Tu możesz zapoznać się z oświadczeniami w ww. zakresie – pobierz OŚWIADCZENIA

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)