ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracodawców

Dlaczego z PFE Nowy Świat

Pracownicze programy emerytalne realizowane w formie pracowniczego funduszu emerytalnego określane są jako PPE najbardziej pro pracownicze. Na stwierdzenie to składa się szereg cech charakteryzujących tą formę prowadzenia PPE. Działalność i funkcjonowanie PFE Nowy Świat jest tego najlepszym przykładem.

Zalety PPE z PFE Nowy Świat:

  • Niskie koszty uczestnictwa – to zdecydowanie najtańsza forma PPE gwarantująca najniższe koszty gromadzenia i inwestowania środków na cele emerytalne. Niski poziom kosztów został prawnie zagwarantowany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Całkowite koszty obciążające aktywa PFE Nowy Świat w roku 2022 wyniosły 0,65% jego aktywów netto w skali roku (w tym 0,6% to opłata za zarządzanie). W PFE Nowy Świat nie występują również żadne opłaty manipulacyjne od wpłacanych składek oraz realizowanych wypłat.
  • Kontroling realizacji PPE – fundamentalną zasadą w tej formie PPE jest aktywny i pełny nadzór pracodawcy prowadzącego PPE oraz pracowników uczestniczących w PPE nad realizacją programu – dotyczy to zarówno administrowania programem jak i nadzoru w obszarze realizowanej polityki inwestycyjnej przez instytucję finansową. Daje to gwarancję, że PPE są realizowane zgodnie z oczekiwaniami stron umowy zakładowej w sposób transparentny i efektywny. Nadzór ten jest realizowany poprzez Radę Nadzorczą Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. zarządzającego Funduszem. W skład Rady Nadzorczej wchodzą po połowie osoby reprezentujące pracodawców prowadzących PPE z PFE Nowy Świat oraz przedstawiciele pracowników uczestniczących w PPE z PFE Nowy Świat (wybierani w wyborach).
  • Działalność „non profit” – funkcjonowanie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. zgodnie z obowiązującym prawem ma charakter „non profit”. Działalność Towarzystwa zarządzającego PFE Nowy Świat ma zatem dla jego akcjonariuszy wymiar szczególny. Pozbawiona jest ona cech działalności stricte komercyjnej i prowadzona jest zasadniczo jako prospołeczna w zakresie realizacji celów do jakich powołane zostały pracownicze programy emerytalne. Takie zasady funkcjonowania Towarzystwa mogą w przyszłości pozwolić na obniżenie i tak już niskich w ujęciu rynkowym kosztów obciążających aktywa PFE Nowy Świat.
  • Uniwersalny wymiar strategii inwestycyjnej – uczestnikom PPE udostępniona została jedna strategia inwestycyjna, będąca swego rodzaju standardem w zakresie inwestycji emerytalnych. Portfel PFE Nowy Świat ma charakter zbliżony do funduszy stabilnego wzrostu. W strategii tej optymalnie wyważone zostały relacje pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem inwestycyjnym. Pozwala to na osiąganie umiarkowanie ponad przeciętnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zabezpieczeniu aktywów przed gwałtownymi i głębokimi spadkami w okresach dekoniunktury rynkowej.

Sprawdź nasze referencje

Pracownicze programy emerytalne z PFE Nowy Świat są prowadzone od początku funkcjonowania rynku PPE. Przez ponad osiemnastoletni okres działalności i współpracy z dużą grupą polskich firm wypracowaliśmy sobie solidną pozycję rynkową otrzymując przy tym wysokie oceny od naszych dotychczasowych kontrahentów. W tym miejscu możesz zapoznać się z opiniami jakie mają o nas największe z firm prowadzących PPE z PFE Nowy Świat.

 

TWORZYSZ PPE – skontaktuj się z nami

Marek Kajka
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju
tel. (+48) 22 340 50 50
e-mail: Marek.Kajka@gkpge.pl

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)