ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

Dla Pracowników

Jak przystąpić do PPE

Uczestnictwo w PPE jest całkowicie dobrowolne. Pracownik, który chciałby zostać uczestnikiem programu musi złożyć u pracodawcy stosowne oświadczenie, w którym wyrazi on wolę przystąpienia i uczestniczenia w programie. Czynności związane z przystąpieniem pracownika do PPE obejmują:

  • wypełnienie w trzech egzemplarzach, podpisanie i złożenie u pracodawcy „Deklaracji o przystąpieniu do Pracowniczego Programu Emerytalnego”. Deklaracja zawiera między innymi oświadczenie pracownika wyrażające wolę dobrowolnego przystąpienia do PPE, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Umowy Zakładowej oraz treścią Statutu PFE Nowy Świat i Statutu PTE Nowy Świat S.A. W Deklaracji pracownik może wskazać osoby uposażone do środków zgromadzonych na rachunku.
  • przyjęcie przez pracodawcę „Deklaracji o przystąpieniu do Pracowniczego Programu Emerytalnego” polegające na jej podpisaniu i przekazaniu jednego egzemplarza pracownikowi wraz z kopią obowiązującej Umowy Zakładowej.
  • przyjęcie „Deklaracji o przystąpieniu do Pracowniczego Programu Emerytalnego” przez pracodawcę skutkuje przystąpieniem pracownika do PPE w dacie jej przyjęcie podanej przez pracodawcę – przyjęcie Deklaracji następuje w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia jej złożenia
  • po przystąpieniu pracownika do PPE pracodawca rozpocznie odprowadzanie składki podstawowej na rachunek pracownika w PPE

Uczestnictwo w PPE można w każdym momencie zawiesić poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu udziału w pracowniczym programie emerytalnym. Ponowne przystąpienie do PPE będzie możliwe po powtórnym złożeniu „Deklaracji o przystąpieniu do Pracowniczego Programu Emerytalnego”. Do programu nie mogą przystąpić pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia oraz ci, którzy wcześniej dokonali wypłaty środków z PPE.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)