ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Odbieraj on-line korenspondencję
z PFE Nowy Świat
Pobierz plik

W trosce o przyszłość

FAQ

FAQ

Czy po ustaniu zatrudnienia uczestnik PPE może indywidualnie wpłacać składki?

Obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają niestety na indywidualne przekazywanie na rachunek uczestnika PPE środków w sytuacji kiedy ustało zatrudnienie pracownika u pracodawcy prowadzącego program. Na rachunek w PPE mogą wpływać wyłącznie składki podstawowe finansowane przez pracodawcę oraz składki dodatkowe finansowane przez pracownika z jego wynagrodzenia otrzymywanego od pracodawcy prowadzącego program.

Czy w związku z wypłatą lub wypłatą transferową uczestnik PPE ponosi jakieś koszty?

Realizacja wypłaty lub wypłaty transferowej nie jest obciążona żadnymi kosztami ponoszonymi przez uczestnika PPE.

Co się dzieje ze środkami w PPE w przypadku rozwodu uczestnika programu?

Orzeczenie rozwodu może skutkować wypłatą środków z rachunku uczestnika PPE na rzecz byłego współmałżonka w sytuacji, gdy w trakcie trwania małżeństwa pomiędzy współmałżonkami istniała majątkowa wspólność ustawowa. Jeżeli sąd nie wskazał, które składniki majątku wspólnego przysługują każdemu z nich, wówczas byli współmałżonkowie mogą spisać umowę o zniesienie współwłasności w zakresie środków zgromadzonych na rachunku w PFE Nowy Świat w trakcie trwania małżeństwa. Wypłata z rachunku uczestnika PPE jest realizowana na rzecz byłego współmałżonka w części mu należnej, po złożeniu przez niego pisemnej dyspozycji wypłaty, do której dołączana jest umowa o zniesienie współwłasności oraz prawomocny wyrok sądu o orzeczeniu rozwodu.

Co dzieje się ze środkami w sytuacji ustania zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego PPE?

W sytuacji ustania zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego program środki, które zostały zgromadzone na rachunku uczestnika PPE w okresie jego zatrudnienia pozostają na tym rachunku do momentu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu i stanowią wyłączną własność uczestnika PPE. Środki te są inwestowane na takich samych zasadach jak w przypadku trwania zatrudnienia uczestnika PPE u pracodawcy prowadzącego program. Środki te mogą pozostawać na rachunku w PPE maksymalnie do czasu ukończenia przez uczestnika programu wieku 70 lat – wówczas PFE Nowy Świat zgodnie z prawem jest zobowiązany do ich wypłaty.

Czy nabycie uprawnień do świadczenia rentowego upoważnia do wypłaty środków z PPE?

Osoby, które nabyły prawo do świadczenia rentowego zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych nie mają uprawnień do realizacji wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w PPE.

Czy nabycie uprawnień do wypłaty powoduje konieczność wypłaty środków zgromadzonych w PPE?

Nabycie uprawnień ustawowych do wypłaty środków z PPE sprawia, że uzyskujemy możliwość jej realizacji. Wypłata nie jest jednak obligatoryjna. Można ją zrealizować zarówno z chwilą nabycia uprawnień, jak również można decyzję o jej realizacji odłożyć w czasie. Jest to szczególnie istotne w sytuacji kiedy zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego program trwa. Realizacja wypłaty w takim przypadku uniemożliwi pracownikowi dalsze uczestnictwo w PPE. Warto więc decyzję o terminie realizacji wypłaty wnikliwie przeanalizować, zwłaszcza że środki te są przez cały czas inwestowane.

Czy środki zgromadzone w PPE podlegają dziedziczeniu?

Pracownik będący uczestnikiem PPE może dokonać rozrządzenia środkami zgromadzonymi na jego rachunku w programie poprzez wskazanie osoby fizycznej uprawnionej do ich wypłaty w przypadku jego śmierci. W przypadku braku rozrządzenia i nie wskazaniu osób uposażonych do rachunku, uprawnionymi są spadkobiercy na zasadach ogólnych. Spadkobiercy zgłaszają się do PFE Nowy Świat w celu realizacji wypłaty, przedstawiając prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku oraz zgodnego oświadczenia spadkobierców o sposobie podziału środków na rachunku w PPE lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku.

Czy opłaca się przystąpić do PPE jeżeli za kilka miesięcy przechodzę na emeryturę?

Uczestnictwo w PPE bez względu na to jak długo będzie pozostawało się w programie jest dla pracownika korzystne. Kilka czy kilkanaście miesięcy uczestniczenia w PPE tuż przed przejściem na emeryturę spowoduje, że na rachunku w PPE zostanie zgromadzona pewna kwota środków. Z uwagi na krótki czas uczestnictwa w PPE będą to przede wszystkim składki podstawowe przekazane przez pracodawcę powiększone o zyski z inwestycji. Nie warto dobrowolnie rezygnować z takiej możliwości zwłaszcza, że w innej formie środków tych od pracodawcy nie otrzymamy.

Jakie są koszty uczestnictwa w PPE?

Całkowite koszty obciążające aktywa PFE Nowy Świat nie przekraczają 0,75% jego aktywów netto w skali roku. W PFE Nowy Świat nie występują również żadne opłaty manipulacyjne w odniesieniu do przekazywanych składek oraz realizowanych wypłat.

W jaki sposób przeliczane są składki wpływające na rachunki uczestników PPE?

Składki przekazywane przez pracodawców na rachunki uczestników PPE w PFE Nowy Świat są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w dniach przeliczenia (D). Dniami przeliczenia są dziesiąty i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego. Składki uczestników PPE są przeliczane w najbliższym dniu przeliczenia po ich przekazaniu do PFE Nowy Świat, wg wartości jednostki rozrachunkowej obowiązującej w tym dniu przy nabywaniu i umarzaniu jednostek (z poprzedniego w stosunku do D dnia wyceny).

Kiedy następuje wycena jednostki rozrachunkowej PFE Nowy Świat?

Wartość jednostki rozrachunkowej oraz aktywów netto PFE Nowy Świat jest każdorazowo ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień wyceny (D). Dniem wyceny jest dziesiąty i ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Do kogo należy kierować pisma związane z uczestnictwem w PPE?

Wszelkie dokumenty i oświadczenia kierowane przez uczestników PPE do PFE Nowy Świat są składane za pośrednictwem pracodawców prowadzących programy. Taki tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji po ustaniu zatrudnienia pracownika u pracodawcy prowadzącego PPE.

INFOLINIA dla członków PFE Nowy Świat +48 22 310 04 54

w sprawach dot. rachunków uczestników PPE
(9:00 - 16:00 w dni robocze)